zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

1.   Informácie o La forma

1.1.   Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti Martina Veverková , zapsaná v živnostenském rejstříku, IČO: 06446833, Bruslařská 16, P-10, 10200 (ďalej len „La forma“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.laforma.sk (dále jen „webové stránky“), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len “užívateľ”) a zákazníkov La forma, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len „zákazník“).

1.2.   La forma pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

2.   Aké údaje spracováváme?

2.1.   Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na La forma spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na La forma alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2.   Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania.

2.3.   Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva La forma informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava La forma údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4.   La forma nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.

3.   Pre aké účely údaje spracovávame?

3.1.   Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. na plnenie zmluvy medzi La forma a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže La forma vybaviť Vašu objednávku.

3.2.   Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spracováva LA forma informácie : pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava La forma štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované. Viac informácií o cookies nájdete tu.

3.3.   Cookies sú využívané tiež pre realizáciu affiliate programu La forma, kedy je zaznamenané, či ste do 30 dní od kliknutia na reklamu La forma na iných webových stránkach nakúpili akýkoľvek tovar. Spracovanie je opäť možné len na základe Vášho súhlasu s používaním týchto cookies, ktorý poskytujete už na webových stránkach nášho affiliate partnera, teda na stránkach, kde ste klikli na reklamu La forma. Pokiaľ tento súhlas poskytnete a ak zároveň poskytnete súhlas s ukladaním cookies pre tieto účely na webových stránkach La forma, budú tieto cookies používané v súlade s pravidlami používania cookies.

3.4. Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete na La forma ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a zmazanie cookies nájdete tu.

4.   Kto má prístup k údajom?

4.1.   V prvom rade sú osobné údaje spracovávané La forna a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s La forma.

4.2.   La forma ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre La formu na účely a spôsobom, ktoré La forma stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré La forma využíva, patria:

  • prepravné spoločnosti – Slovenská pošta, a. s., Geis CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o.
  • Google LLC (nástroje pre on-line marketing)
  • Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)
  • Seznam.cz, a.s. (nástroje pre on-line marketing)

5.   Ako dlho údaje spracovávame?

5.1.  La forma spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona La forma následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

5.2.   Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom La forma požiada o udelenie nového súhlasu.

5.3.   Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva La forma po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

5.4.   Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva La forma iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na La forma vzťahujú.

6. Aké sú vaše práva?

6.1.   V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na La forma a požadovať:

  • Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré La forma spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo La forma. Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
  • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli La forma, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám La forma potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
  • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže La forma správne vybaviť Vašu objednávku.
  • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že La forma spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
  • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už La forma nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok La forma Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
  • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od La forma k inému subjektu, kedy La forma odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

6.2.   Ďalej môžu zákazníci La forma vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej La forma okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

6.3.   Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností La forma so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

7. Bezpečnosť

7.1.   La forma dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). La forma  kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.

7.2.   Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany La forma pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

8.   Kontakt

8.1.   S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na La forma emailom na adresu info@laforma.sk

9.   Účinnosť

9.1.   Tieto pravidlá sú účinné od 1. 4. 2018.